Informacje i dostępne formularze wniosków

W poprzednim wpisie wskazano rodzaje pomocy publicznej, z których mogą skorzystać przedsiębiorcy w związku z epidemią koronawirusa. Zarówno Urzędy Pracy jak i Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępniły wzory wniosków niezbędnych do uzyskania pomocy wraz z niezbędnymi wyjaśnieniami. Dla ułatwienia i przyspieszenia składania wniosków, poniżej wskazane są odnośniki do poszczególnych stron internetowych z wnioskami.

  • Zwolnienie ze składek ZUS przez trzy miesiące:

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/zwolnienie-z-obowiazku-oplacenia-naleznosci-z-tytulu-skladek-za-marzec-maj-2020-r_/2551396

W celu uzyskania zwolnienia należy wypełnić nieskomplikowany wniosek RDZ. Oprócz podstawowych danych należy wskazać przychód za miesiąc marzec (w sytuacji gdy przedsiębiorca wnioskuje o zwolnienie za miesiące marzec – maj 2020 r.). Wniosek należy złożyć do ZUS.

  • Dla przedsiębiorców którzy ze względu na ograniczenia ustawowe nie mogą skorzystać ze zwolnienia ze składek ZUS, zaproponowano możliwość rozłożenia składek na raty lub ich odroczenie bez konieczności zapłaty opłaty prolongacyjnej:

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/ulga-w-oplacaniu-skladek-bez-oplaty-prolongacyjnej-odroczenie-terminu-platnosci-lub-rozlozenie-na-raty-naleznosci-z-tytulu-skladek/2551351

W celu skorzystania z tej formy pomocy należy wypełnić wniosek RDU. Oprócz podstawowych danych należy uzasadnić jak epidemia koronawirusa wpłynęła na brak możliwości terminowej zapłaty składek. Wniosek składany jest do ZUS.

  • Świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą.

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/swiadczenie-postojowe-dla-osob-prowadzacych-dzialalnosc-gospodarcza/2551468

Wnioskując o świadczenie postojowe należy złożyć do ZUS wniosek RSP-D. W zależności od okoliczności, czy działalność przedsiębiorcy nie jest zawieszona czy nie, we wniosku należy wskazać przychód osiągnięty w dwóch ostatnich miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia wniosku bądź za ostatni miesiąc.

  • Wsparcie dla przedsiębiorców na ochronę miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń.

https://stalowawola.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/swiadczenia

Na stronie urzędu znajduje się m. in. wzór umowy o dofinansowanie oraz wniosek
o dofinansowanie. Wniosek należy złożyć do Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Do wniosku należy załączyć kopię porozumienia m. in. z zakładową organizacją związkową lub przedstawicielami pracowników określającego warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy, wykaz pracowników uprawnionych do świadczeń wypłacanych z FGŚP. Wraz z wnioskiem należy przekazać umowę o wypłatę świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków FGŚP na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy – Umowy nie można edytować.

  • Niskoprocentowa pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców  do 5.000,00 zł.

https://stalowawola.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/pozyczka

Wniosek o pożyczkę mikroprzedsiębiorca składa do Powiatowego Urzędu Pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, po ogłoszeniu naboru przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy. Do wniosku należy załączyć umowę pożyczki (udostępniona jest w formie nieedytowalnej). W przypadku uzyskania pożyczki należy pamiętać, by po 3 miesiącach od jej otrzymania złożyć w urzędzie pracy wniosek o umorzenie pożyczki.

Podsumowanie

Pomimo, że co do zasady do wymienionych wniosków nie trzeba załączać dokumentów potwierdzających oświadczenia przedsiębiorcy należy zważyć, że wszelkie oświadczenia wnioskujących są składane pod rygorem odpowiedzialności karnej. Ponadto przedsiębiorca może być w przyszłości skontrolowany, a w przypadku podania nieprawdziwych danych obowiązany do zwrotu dofinansowań.

Free WordPress Themes, Free Android Games