Koronawirus a przedsiębiorcy

Dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników w razie przestoju lub skróconego czasu pracy, dofinansowanie kosztów zatrudnienia, zwolnienie z obowiązku zapłaty składek ZUS za 3 miesiące, mikropożyczka do 5.000,00 zł oraz świadczenie postojowe, to tylko niektóre z form pomocy przewidziane w pakiecie składającego się na tarczę antykryzysową, które uchwalił w sobotę Sejm. 

 

Aby skorzystać z dofinansowania wynagrodzenia dla pracowników w razie przestoju lub skróconego czasu pracy, należy posiadać status przedsiębiorcy, wykazać spadek obrotów gospodarczych, przez których rozumie się spadek sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym nie mniej niż o 15%, bądź o 25% (wartość zależna od długości okresu porównawczego). W przedsiębiorstwie należy również wprowadzić przestój bądź obniżony wymiar czasu pracy. Dzięki środkom z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych pracodawca otrzyma dofinansowanie do wynagrodzenia
w okresie przestoju w wysokości 50 proc. minimalnego wynagrodzenia plus składki na ZUS, czyli 1.533,09 zł, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Natomiast w sytuacji wprowadzenia obniżonego wymiaru czasu pracy, Fundusz dofinansuje przedsiębiorcę maksymalnie do wysokości 40 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. tj. do kwoty 2.452,27 zł. Świadczenie będzie wypłacane przez maksymalnie trzy miesiące. Warunki przestoju czy też trybu wykonywania pracy w obniżonym wymiarze należy ustalić
z organizacjami pracowniczymi. Wnioski o wskazane dofinansowanie będą rozpatrywane przez Wojewódzkie Urzędy Pracy.

Powyższe rozwiązanie ma przede wszystkim na celu utrzymanie miejsc pracy w okresie przestoju bądź obniżonego wymiaru czasu pracy. Niezależnie od powyższego, przedsiębiorca z własnych środków obowiązany jest dopłacić pracownikowi pozostałą część wynagrodzenia, i to niezależnie od uzyskanych dochodów w miesiącach przestoju. Techniczne aspekty uregulowane są w art. 15 g projektu ustawy.

 

    Kolejnym rozwiązaniem dla firm w kłopotach finansowych, z którego jednak mogą skorzystać wyłącznie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa to dofinansowanie kosztów zatrudnienia. W przeciwieństwie do mechanizmu wskazanego powyżej, aby uzyskać niniejsze dofinansowanie nie jest wymagane wprowadzanie w firmie przestoju bądź skróconego czasu pracy. Aby ubiegać się o to dofinansowanie, które zostanie przyznane uznaniową decyzją Starosty, należy również wykazać spadek obrotów. Dofinansowanie uzależnione jest od poziomu spadku obrotów i będzie wypłacane przez trzy miesiące.

    Kluczowe jest, że w sytuacji skorzystania z tego dofinansowania, przedsiębiorcę obowiązuje zakaz redukcji zatrudnienia przez okres dofinansowania oraz przez okres równy temu okresowi (w praktyce najprawdopodobniej wyniesie on łącznie 6 miesięcy). W przypadku redukcji zatrudnienia przedsiębiorca będzie zobligowany do zwrotu dofinansowania w odpowiednich proporcjach. 

    Wniosek o dofinansowanie należy złożyć do właściwego Powiatowego Urzędu Pracy w terminie 14 dni od dnia naboru. Istotne jest, że przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych. Osoby samo zatrudnione analogicznie mogą skorzystać z tego dofinansowania w przypadku wykazania spadku obrotów. Techniczne aspekty wskazanego dofinansowania uregulowane są w art. 15zzb projektu ustawy. 

   

    Trzecią formą pomocy, z której jednak mogą skorzystać wyłącznie mikroprzedsiębiorstwa to zwolnienie ze składek ZUS. Podstawowym wymogiem by skorzystać ze zwolnienia jest posiadanie statusu płatnika składek przed dniem 1.02.2020 r., oraz zgłoszenie na dzień 29.02.2020 r. mniej niż 10 ubezpieczonych. Wówczas na wniosek przedsiębiorcy zarówno on jak i jego pracownicy zostaną zwolnieni na trzy miesiące
z obowiązku płacenia składek ZUS. Podsumowując, powyższe zwolnienie dla mikrofirm nie będzie obłożone żadnymi warunkami, gdyż ich weryfikacja byłaby zbyt czasochłonna
i kosztowna – zapewne bardziej niż sama pomoc. Jak określiła to minister Emilewicz: „koszt selekcji byłby wyższy niż koszt wsparcia”.

    Osoby samozatrudnione, nie posiadające jakichkolwiek pracowników również skorzystają z powyższego zwolnienia, jednak ich przychód (nie mylić z dochodem) za miesiąc marzec 2020 r. nie może przekroczyć kwoty 15.681,00 zł.  Wniosek o zwolnienie ze składek ZUS należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.06.2020 r. Techniczne warunki dotyczące wniosku uregulowane zostały w art. 31zo projektu ustawy.

    Pakiet osłonowy przewiduje również tzw. świadczenie postojowe. Jest one przewidziane dla przedsiębiorców którzy wykażą przestój w działalności, lecz co istotne, ustawa nie definiuje pojęcia przestoju, wydaje się że wystarczającym kryterium jest spadek obrotów. Warunkiem podstawowym jest uzyskanie przychodu za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku nieprzekraczającego kwoty 15.681,00 zł. Świadczenie postojowe wynosi do 80% wysokości minimalnego wynagrodzenia. Wniosek należy złożyć do ZUS, należy w nim zawrzeć m. in. oświadczenie o spadku przychodów o co najmniej 15% oraz oświadczenie o przestoju w działalności. Wszelkie formalności wskazane są w art. 15zq projektu ustawy.

    Projekt tarczy antykryzysowej przewiduje również udzielenie przedsiębiorcom preferencyjnej pożyczki do 5.000,00 zł, na podstawie umowy zawartej ze Starostą (Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy). Pożyczka na wniosek przedsiębiorcy będzie podlegać umorzeniu, jeżeli przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia przedsiębiorca nie zmniejszy stanu zatrudnienia. 

    Projekt tarczy przewiduje również inne formy pomocy, o których nie wspomniano
w niniejszym artykule, m. in. takie jak czasowe zniesienie opłaty prolongacyjnej przy odraczaniu lub rozkładaniu na raty należności składkowych (ZUS), umożliwienie odliczenia od dochodu (przychodu) darowizn przekazanych na przeciwdziałanie COVID-19 czy korzystniejsze zasady rozliczania straty.

 

Zasługuje na uwagę, że na stronie Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców – https://rzecznikmsp.gov.pl/ratujbiznes/#wnioski – wkrótce zostaną opublikowane wnioski na podstawie których przedsiębiorcy będą mogli wnioskować o poszczególne formy pomocy. Zdecydowanie ułatwi to skorzystanie z zaplanowanych form pomocy.

Free WordPress Themes, Free Android Games